Example Network

# кто съел весь трафик
tcpdump -c 1000  -nni any | while read t t ip1 t ip2 t; do echo $\{ip2%%:*\}; done | sort | uniq -c | sort -n 
 
 
# Настроить mtu в FORWARD/INPUT/OUTPUT, важно для vpn и tunnel ###iptables ###mtu 
iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --set-mss 1350
 
 
# добавьте описание ###shark
tshark -o tcp.check_checksum:TRUE 
 
# тестирование ширины канала ###xge ###imq
imq ip link set down imq1; ip link set down imq0; sleep 10; ip link set up imq1;ip link set up imq0;

~~OWNERAPPROVE~~

Ваш комментарий. Вики-синтаксис разрешён: